یادداشت//
حضور عناصرمیدانی فتنه در رسانه های آمریکا و محافل وابسته علوم انسانی سکولار پس ازروبه فول نهادن فتنه در ایران هم سندجداگانه ای برای این پیوستگی است.
یادداشت؛
یکی از شعارهای فتنه گران سال 88 این بود که «توپ، تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» و امروز هم برخی ها در نهادهای این کشور و نظام مسئولیت دارند و بر علیه سپاه و بسیج این دو نهاد مهم کشور شعار می دهند و مقاله می نویسند .
اصلاح طلبان که این همه سنگ ملت را در تبلیغات انتخابات به سینه می زدند چرا در برابر اين همه بیکاری، استخدام های فامیلی و گرانی روزه سکوت گرفته اند؟!
آتش به اختیار باید از دل حلقه های اندیشه ورزی انقلابی بیرون آید و در همه عرصه های فرهنگی حضور قاطع و صریح داشته باشد.
چنین فرمانی چارچوب ها و قوانین خاص دارد که در صورت نا دیده گرفتن آن به جای عملکرد مثبت و مفید برای نظام و انقلاب ، چالش هایی بوجود خواهد آمد.
یادداشت:
امروز شاهد حرف هایی هستیم که متناسب با میل اربابان غربی امثال کرباسچی، و به منظور انتقام از جوانان بسیجی در سوریه طراحی شده است.
یادداشت؛
در این گردهمایی اصلا بحثی در رابطه با اصول کار روابط عمومی و موضوعات مخصوص به آن صحبتی نشده و این نوع جلسات با این گونه مضامین شائبه انتخاباتی بودن را در استانه انتخابات تقویت کرده است.
یادداشت//
هیئت حاکمه آمریکا که از زمان شکل گیری در چند سده اخیر مابین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دست به دست می گردد، همواره در چند دهه اخیر با شعارهایی انتخاباتی و دهان پر کن و گوش نواز، و در دو مجموعه دسته «هویچ» و «چماق» در صحنه ای داخلی و جهانی حضور می یابند.
یادداشت:
همه کسانی که سال گذشته اقدام وعمل نکرده اند مسبب این عقب گرد هستند!
یادداشت//
عقب کشیدن در برابر تهدید بازیگر مقابل به معنی پذیرش بدترین گزینه ممکن است، در حالی که شاید در جنگ بتوانند با بهره گیری از توانایی های خود به پیروزی دست بیابند.

صفحه‌ها